Амортизация срещу амортизация | Топ 7 най-добри разлики (Инфографика)

Разлика между амортизацията и амортизацията

Амортизацията е намаляването на стойността на дълготрайните активи поради нормално износване, нормално използване или технологични промени и т.н. и е приложимо за материални активи, докато амортизацията се отнася до процеса, при който себестойността на различните нематериални активи на дружеството и др. са разходни за конкретния период от време и по този начин е приложим само върху нематериалните активи на дружеството.

Активите са гръбнакът на всеки бизнес. Никой бизнес не може да работи без да притежава актив, тъй като активът генерира икономическа възвръщаемост и приходи за бизнеса през целия живот на актива. Но всеки актив идва с живот. Той трябва да бъде амортизиран или амортизиран в счетоводните книги, за да се признае истинската стойност на актива. Компаниите използват методи като амортизация или амортизация, за да амортизират актива през неговия полезен живот.

Амортизацията се отнася до разходите на даден актив, които са фиксирани и са материални. Активите са физически активи, които се намаляват всяка година поради износването в тях. Тази сума се начислява в отчета за доходите.

Амортизацията, от друга страна, също е разход на актива през неговия полезен живот. Амортизацията обаче се прилага за нематериални активи през целия живот на актива. Тази сума също се дължи в отчета за приходите и разходите на компанията.

Амортизация срещу амортизация Инфографика

Нека видим основните разлики между амортизацията и амортизацията.

Ключова разлика

  • Критичната разлика е, че активът, който представлява разход за амортизация, са материални активи, а активите, които се амортизират, са нематериални
  • При амортизацията обикновено не е налице стойност за оползотворяване, докато при амортизацията има стойност за оползотворяване в повечето случаи
  • Бизнесът използва различни методи за изчисляване на амортизация, но амортизацията е единственият метод, който обикновено се използва от компаниите
  • Целта на амортизацията е да се разпредели цената на актива през полезния живот на актива, от друга страна, целта на амортизацията е да капитализира цената на актива през полезния живот на актива
  • Единственото сходство в амортизацията спрямо амортизацията е, че и двете са непарични такси

Амортизация спрямо сравнителната таблица на амортизацията

АмортизацияАмортизация
Техника за изчисляване на намалената стойност на материалния актив е известна като амортизация.Техника за измерване на намалената стойност на нематериалните активи е известна като амортизация.
Разпределение на принципа на разходитеКапитализация на принципа на разходите
Различните методи за амортизация са права линия, намаляващо салдо, анюитет, сбор от години и т.н.Различните методи за изчисляване на амортизацията са по права линия, намаляване на баланса, анюитет, увеличаване на баланса, куршум и др.
Прилага се върху материални активиПрилага се върху нематериални активи
Управляващият счетоводен стандарт за амортизация е AS-6.Управляващият счетоводен стандарт за амортизация е AS-26

Примери за амортизационен актив са

• Растение

• Машини

• Земя

• Превозни средства

• Офис обзавеждане

Примери за амортизационен актив са

• Патенти

• Търговска марка

• Франчайз споразумения

• Разходи за издаване на облигации за набиране на капитал

• Организационни разходи

• добра воля

Разходите за амортизация са показани в отчета за доходитеРазходите за амортизация също са показани в отчета за доходите.
Безналична вещБезналична вещ

Методи за амортизация и амортизация

# 1 - Амортизация

  1. Метод по права линия - Съгласно този метод, в отчета за доходите се начислява същата сума на амортизационните разходи през полезния живот на актива. При този метод печалбата през годината ще бъде същата, ако се разглежда от гледна точка на амортизацията
  2. Метод на намаляващия баланс - При този метод на амортизация сумата на амортизацията се начислява в отчета за приходите и разходите в крайния баланс от предходната година на актива. Т.е., Стойност на активите - амортизация за по-ранна година = Краен баланс. При този метод на амортизация печалбата за годината ще бъде по-малка през началните години и повече през по-късните години, когато се разглежда в светлината на амортизацията
  3. Метод на двойно намаляващо салдо (DDB) - Това е най-ускореният метод на амортизация, който отчита два пъти повече от счетоводната стойност на актива всяка година като разход в сравнение с амортизацията по права линия. Формулата за този метод е 2 * праволинейни проценти на амортизация * Балансова стойност в началото на периода

# 2 - Амортизация

  1. Bullet - При този метод на амортизация размерът на амортизацията на нематериалното се начислява в отчета за доходите на компанията наведнъж. Този метод признава разходите наведнъж, което по принцип фирмите не възприемат този метод, тъй като влияе върху броя на печалбата и печалбата до голяма степен през тази година
  2. Балонни плащания - При този метод сумата, която се приспада в началото на процеса, е по-малка и в края на периода значителните разходи се начисляват в отчета за приходите и разходите

В повечето случаи използваните методи за амортизация също се използват за амортизация, освен ако това не е амортизацията на заеми и аванси. В този случай се използват горните методи за амортизационен график на заемите.

Финални мисли

И двата процеса са непарични разходи, но трябва да бъдат създадени като провизия, тъй като активите имат определен живот и трябва да бъдат заменени своевременно, ако бизнесът не иска да загуби производителността на труда си.

Ето защо използването на тези две счетоводни концепции е от решаващо значение и от първостепенно значение. Тези две често са еднакви термини и често се използват като взаимозаменяеми, но и двамата се уреждат от различни счетоводни стандарти.

Бизнесът трябва да осъзнае значението на тези две счетоводни концепции и колко пари трябва да бъдат заделени за закупуване на актив в бъдеще. Също така, активите на бизнеса трябва винаги да се тестват за обезценка поне веднъж годишно, което помага на бизнеса да знае реалната пазарна стойност на актива. Обезценката на активите също помага на бизнеса да прогнозира изискването за парични средства и през коя година трябва да настъпи вероятният паричен отток.