S Corporation (примери, значение, данък) | Какво е S Corp?

Какво представлява S Corporation (S Corp)?

S corporation се отнася до субекта със специален статут, освободен от плащане на корпоративен данък, който позволява на акционерите да бъдат облагани само веднъж, когато получат обезщетенията чрез последващо данъчно облагане, като по този начин се избягва двойното данъчно облагане на корпоративно ниво съгласно специална глава на IRS, така че всички правилата, посочени в главата, трябва да се спазват.

Съществуват различни видове стопански субекти, формирани за извършване на търговия или бизнес. Бизнес субектите се категоризират по структурата на техния бизнес. S Corporation е една от тези категории бизнес субекти. Името просто означава „корпорация за малък бизнес“. Структурата или характеристиките на бизнес субекта помагат да се разграничи от другите видове.

Основни характеристики на S Corporation

Като начало, изследването нека първо разберем някои от основните характеристики на S corp. Посочените по-долу са следните основни характеристики:

 • Субектът трябва да бъде „вътрешна корпорация“. Вътрешна корпорация се отнася до субект, който не може да има нерезидентни акционери като свои собственици.
 • Едно предприятие трябва да има своите акционери по-малко или равно на 100.
 • Всички акционери трябва да са физически лица. Има обаче някои аспекти на това изискване, които трябва да бъдат обсъдени допълнително.
 • Тръстове и имоти, които се считат за благотворителни организации и които получават освобождаване от данъци и могат да се считат за акционер.
 • Партньорствата или други корпорации не могат да бъдат акционери. Членовете на семейството се третират като един акционер в S corp. Това означава, че съпрузите или отделните потомци на избрания акционер ще се считат за един акционер.
 • Субект, който притежава един клас акции (Това просто означава, че печалбите и загубите се разпределят между собствениците / акционерите пропорционално на техния интерес в бизнеса).

Предприятието трябва да спазва всички изисквания, изброени по-горе. В случай че не успее да направи това, субектът вече няма да получи статут на S corp.

Загуба на статут на S Corporation

 • Има различни сценарии, при които обектът може да загуби този статус. Нека разгледаме конкретен случай като примери на S Corporation.
 • Да предположим например, че ако някой от избраните акционери е „чуждестранен гражданин“, т.е. нерезидент извън САЩ или ако броят на акционерите надвишава 100 поради прехвърлянето на акции на нов акционер, тогава предприятието ще загуби своя S корпоративен статус.
 • Сега, след като изброихме характеристиките на S corp, нека се потопим по-дълбоко в концепцията за това какво всъщност означава S corp.

Значението на статута на S Corporation

 • „Системата за вътрешни приходи (IRS)“, която е единствената агенция за събиране на данъци в САЩ, прилага Кодекса за вътрешни приходи (IRC) върху корпорациите.
 • За данъчни цели на S Corporation IRS категоризира корпорациите въз основа на определени изисквания. Тези изисквания не са нищо друго освен изброените по-горе характеристики, които квалифицират дадено предприятие да бъде прието като S corp.

 Предимства

 • Едно от основните предимства на S корпорацията, на което се ползва S corp, е, че не се облага с данък върху доходите.
 • Това подлежи на данъчно облагане, подобно на съдружията, при което всички приходи или загуби се споделят между всички негови собственици или акционери. Това предполага, че IRS облага такива субекти на ниво акционери, а не на корпоративно ниво.

Примери

За да разберем това по-нататък, нека разгледаме примерите на S Corporation.

Да предположим, предприятие „ABC Inc“ е S corp с трима акционери и през 2016 г. През 2016 г. то печели печалба на стойност 10 милиона долара. Всеки един от тримата акционери, в зависимост от процента акции, притежавани от тях първоначално, ще получава доходи, еквивалентни на този процент.

В този случай нека кажем, че Сам, Тод и Сара притежават съответно 20%, 30% и 50% от акциите. Като се има предвид, че ABC Inc е S corp, спечелените печалби няма да се отчитат пред IRS на ниво компания или корпорация, вместо това те ще отчитат на ниво индивидуален акционер. Всеки един от тримата акционери ще отчита тази печалба, докато подава своите индивидуални декларации за данък върху доходите. Следователно Сам, Тод и Сара ще отчитат съответно 200 000, 300 000 и 500 000 долара за своите доходи.

По същия начин, нека разгледаме примери на корпорация S, когато компанията прави загуба.

Ако ABC Inc претърпи загуби от определена сума, и тримата акционери ще трябва да предявят загуби по своите декларации за данък върху доходите на физически лица в същия дял от притежаваните от тях акции.

Друго основно предимство на корпорацията S е, че такива субекти могат да избегнат двойното данъчно облагане. Като се има предвид, че корпоративният данък на S на ниво акционер, както е обяснено по-горе, а не на корпоративно ниво, това ще прехвърля доходи директно на своите акционери и само доходите се дават като заплати на акционерите подлежат на облагане Други видове стопански субекти не се ползват с това предимство, тъй като всеки приход / печалба се регистрира и облага на корпоративно ниво, след което нетният доход / печалба се разпределя между акционерите, които от своя страна се облагат с печалбата им. Това представлява двойно данъчно облагане. Следователно за малкия бизнес е изгодно да се регистрират като S corp, за да се ползват от данъчните облекчения, свързани с него.

Обобщение

За да обобщим предимствата на корпорацията S, нека ги изброим по-долу като:

 1. Корпоративният данък се плаща на ниво акционер, а не на корпоративно ниво.
 2. Двойното данъчно облагане се елиминира, тъй като доходите се отчитат само при индивидуални данъчни декларации на акционерите.
 3. Новите фирми, регистрирани като S corp, спестяват корпоративни данъци, тъй като корпорацията не плаща данъци на корпоративно ниво.
 4. Акционерите могат да бъдат и служители на компанията, получаващи заплати и дивиденти, които са необлагаеми.