Holdco (определение, примери) | Топ 5 вида холдингова компания

Какво е Holdco?

Holdco, известно още като холдингово дружество, е субект, който притежава мажоритарен дял в дъщерни дружества и следователно може да упражнява влияние и право да контролира своите бизнес дейности. Holdco може да съществува единствено за придобиване на контрол и управление на дъщерни дружества или за извършване на бизнес дейности, заедно с контролиране на дъщерни дружества.

Видове Holdco

Видовете холдингови компании са изброени по-долу:

# 1 - Чист

Holdco, създадено единствено с цел придобиване на акции в други предприятия, се нарича чисто. Такъв тип холдингова компания се занимава само с придобиване на акции в други компании и не желае да участва в друга търговска дейност.

# 2 - Смесен

Холдингово дружество, което се занимава с придобиване на акции в други предприятия, както и извършва своите бизнес дейности, е със статут на смесен Holdco. Следователно, той се нарича холдингова операционна единица.

# 3 - Незабавно

Холдинг, който действа като дъщерно дружество на някакво друго образувание, се нарича незабавен холдинг. Такова Holdco запазва контрола или акциите с право на глас на други субекти.

# 4 - Междинен

Холдинг може да получи междинен статут, ако същият действа като холдинг на едно дружество и дъщерно дружество на друго дружество.

Пример за Holdco

Нека обсъдим пример за Holdco.

XYZ Limited наскоро купи 56 процента акции на AB Corporation Limited и също продължава с редовните си търговски дейности. Може ли XYZ Limited да бъде утвърден със статут на холдингово дружество? Ако да, тогава какъв тип холдинг?

Решение

Всяко дружество може да бъде отложено със статут на холдингово дружество, ако придобие повече от 50 процента от акциите на дъщерно дружество. От горния случай може да се види, че XYZ Limited е придобила над 50 процента акции, което е 56 процента от AB Corporation Limited, и следователно същите могат да бъдат отложени със статута на холдингова компания. XYZ Limited е смесено холдингово дружество, тъй като продължава с редовните си търговски дейности, дори след като е получило контрол над AB Corporation Limited.

Предимства на Holdco

Има няколко различни предимства на Holdco, както следва:

 • Лесно се формира едно: Формирането на Holdco е лесно. Акциите на предложеното дъщерно дружество могат да бъдат закупени от свободния пазар, без да е необходимо одобрение от притежателите на собствения му капитал.
 • Голям капитал: Когато холдинговото дружество придобие контрол над дъщерно дружество, тогава неговите финансови ресурси се обединяват и съответно се показват във финансовите отчети. Той увеличава капитала както за дружеството майка, така и за неговото дъщерно дружество.
 • Премахване на конкуренцията: Конкуренцията между компания майка и нейното дъщерно дружество може да бъде премахната, ако и двете са участници в една обща индустрия.
 • Поддържане на тайна: Властите и вземането на решения се централизират в системата на холдинговите компании. Следователно поверителността изобщо не се засяга.
 • Избягване на рискове: Рисковете и последиците, с които се сблъсква дъщерното дружество, ще имат незначително въздействие върху холдинга и дори може да препродаде дяловете, които е имала в дъщерното дружество, както и винаги, когато се чувства.
 • Данъчни ефекти: Холдинговите компании, които са придобили 80 или повече процента от акциите в дъщерното си дружество, могат да подават консолидирани данъчни декларации и да се възползват от данъчни облекчения.

Недостатъци на Holdco

Различните ограничения и недостатъци на Holdco включват следното:

 • Злоупотреба с власт: Членовете на Holdco имат финансово задължение, което е напълно незначително в сравнение с техните финансови правомощия. Това може да доведе до злоупотреба с власт или безотговорност или и двете.
 • Свръхкапитализация: Обединяването на капитал както на Holdco, така и на неговите дъщерни дружества, може дори да позволи на компанията да страда от свръхкапитализация и при такъв сценарий притежателите на акции няма да могат да получат справедлива възвръщаемост на инвестицията.
 • Експлоатацията на дъщерни дружества: Дъщерните дружества може да бъдат принудени да купуват продукти и услуги от холдинга на по-високи цени. Може също така да се случи, че дъщерните дружества са принудени да продават стоките си на Holdco на ниска цена. Какъвто и да е случаят, експлоатацията на дъщерни дружества не може да бъде отказана.
 • Тайният монопол: Създаването на тайни монополи ще попречи на нови компании да навлязат в индустрията и ще предприеме всички възможни мерки за премахване на конкуренцията. На такъв пазар на клиентите може също да бъдат начислени несправедливи цени за стоки и услуги.

Важни точки

Някои от важните точки на Holdco включват следното:

 • За да може дадено предприятие да се квалифицира като холдингово дружество, то трябва да притежава над 50 процента от акциите (хедж фондове, фондове за дялово участие, публични акции и др.) В едно или повече образувания или е назначило мнозинство от директорите за другото дружество .
 • Ограничените партньорства и дружествата с ограничена отговорност са примери за дъщерни дружества.
 • Дъщерно дружество, чиито акции са изцяло собственост на холдинг, се нарича WOS или изцяло притежавано дъщерно дружество.
 • Създаването на Holdco е не само по-евтино, но и не толкова правно сложно в сравнение с консолидация или сливане.
 • Холдинговото дружество също се нарича компания майка.
 • Сделките, които се извършват между холдинг и негово дъщерно дружество, се разглеждат като сделки със свързани лица. Тези транзакции трябва задължително да отговарят на всички съответни ограничения, които се налагат върху сделките със свързани лица.
 • Сделките, извършвани между холдингова компания и нейното дъщерно дружество, отговарят на условията за облекчаване на гербовите такси.
 • Посочените по-горе освобождавания обикновено не се предлагат и същите могат да се използват само с помощта на отделни известия.

Заключение

Holdco или холдингово дружество е субект, който купува и притежава акции в едно или повече предприятия. Тя позволява на компанията майка да получи правото да влияе върху дъщерното си дружество и да контролира своите бизнес решения.

Причини като данъчна оптимизация, лекота на формиране, голям капитал, избягване на конкуренция, защита на активи, управление на инвестиции и др. Са достатъчни, за да се определи защо в наши дни предприемачите избират да притежават акции в друга компания, вместо сливане или консолидация.

Съществуват обаче и недостатъци като злоупотреба с власт, експлоатация на дъщерни дружества, свръхкапитализация и др., Свързани с холдинговите компании. Следователно компаниите трябва да направят разумен избор и внимателно да се справят с ползите и последиците от решението да станат компания майка на дъщерно дружество.