Длъжник срещу кредитор | Топ 7 най-добри разлики (с Инфографика)

Разлика между длъжника и кредитора

Длъжниците се отнасят до страната, на която стоките се доставят или продават на кредит от друга страна, а първата дължи пари на втората страна, докато кредиторът е страна, която доставя продукта или услугите на друга страна на кредит и трябва да получи пари от последния.

Кредиторите са тези, които предоставят заема или кредита на дадено лице и може да е лице, организация или фирма. За разлика от тях длъжникът е този, който взема заема и в замяна трябва да върне сумата пари в рамките на определен срок със или без лихва.

Кой е кредитор?

Кредиторът може да бъде определен като лицето, което дава заем на което и да е друго лице, а в замяна той очаква да получи някакъв вид лихва върху заема, който дава. Кредиторът предоставя този заем за определен период и този период може да бъде малък, например няколко дни или месеци, или може да бъде и няколко години. Той отпуска кредит на всяко друго лице. По този начин, като отпуска този заем или кредит, той позволява на друго лице да изплати този заем след определен период, който може да бъде със или без лихва. Обикновено кредиторът дава заем или продава стоки на кредит. Има два вида кредитори:

  • Лични кредитори като семейство, приятели и др .;
  • Реални кредитори като банки и финансови институции.

Кредиторът обикновено начислява лихва върху отпуснатия от него заем. Хората, които продават стоки на кредит, известни също като кредитори, техният основен мотив или интерес е да увеличат продажбите. Кредитор е страна, лице или организация, която има вземане за услугите на втората страна. Кредитор е лице или институция, на която се дължат пари.

Първата страна или кредиторът е предоставил някакво имущество, пари или услуга на втората страна с предположението, че втората страна ще върне еквивалентната сума на собственост, пари или услуга. Терминът кредитор обикновено се използва за краткосрочни заеми, дългосрочни облигации и ипотечни заеми. Кредиторите се споменават като пасив в баланса на организацията.

Кой е длъжник?

Длъжник може да бъде дефиниран като физическото лице или фирмата, което получава обезщетението, без да го плати по отношение на парите или стойността на парите веднага, но е длъжно да върне парите обратно след време. Длъжниците се показват като актив в баланса.

Длъжник може да се определи и като лицето, което дължи пари на другото лице или институция, например всяко лице, което взема заем или купува стоки или услуги на кредит. Длъжникът трябва да върне сумата, която дължи на лицето или институцията, от която е взел заема, след като изтече кредитният период. Така след като длъжникът върне парите, той се освобождава от дълга. Когато лицето, което е дало заем (кредиторът), се задоволи с по-малко пари, тогава длъжникът може да бъде освободен, като плати по-малка сума.

Длъжник може да бъде физическо лице, компания или фирма. Ако този заем е взет от финансова институция, тогава вземащият този заем се нарича кредитополучател. Ако заемът е под формата на облигации, този, който взема заема, е известен като емитент. Така че можем да кажем, че длъжникът е този, който получава обезщетението, без да дава пари или пари. Длъжникът е актив до момента, в който върне парите.

Инфографика на длъжника срещу кредитора

Основни разлики

  • Кредиторите са тези, които предоставят заема или кредита на дадено лице и може да е лице, организация или фирма. За разлика от тях длъжникът е този, който взема заема и в замяна трябва да върне сумата пари в рамките на определен срок със или без лихва.
  • Кредиторите имат право да предлагат отстъпки на длъжниците, докато длъжникът е този, който получава отстъпката.
  • Докато кредиторът е показан като пасив в баланса на фирмата, длъжникът е показан като актив, докато изплати заема.
  • Кредиторите са страните, на които длъжниците дължат задължение за връщане.
  • Длъжниците са посочени в категорията на вземанията, докато кредиторите са под задължения.
  • Кредиторите не са създали провизии за съмнителен дълг, докато провизиите за съмнителен дълг са създадени върху длъжниците.

Сравнителна таблица длъжник срещу кредитор

ОсноваДлъжнициКредитори
Значение на терминитеЛице или организация, която носи задължението да върне парите на лицето или институцията, отпуснала заема, се нарича длъжник.Лице или организация, която е предоставила заема и на когото длъжникът е длъжен да върне парите;
Природата Длъжниците имат дебитно салдо към фирмата. Кредиторите имат кредитно салдо на фирмата.
Касова бележка Плащанията или дължимата сума се получават от тях. На тях се извършват плащания по заема.
Състояние в баланса Длъжниците са показани като активи в баланса в раздела за текущите активи. Кредиторите са показани като пасиви в баланса в раздела за текущи пасиви.
Какво има в сметките? Длъжниците са вземане по сметка. Кредиторите са задължения.
Произход Терминът длъжник произхожда от думата „дебат“ на латински език, което означава никой. Терминът кредитор произхожда от думата „кредитиран“ на латинския език, което означава да се дава заем.
Надбавка за отстъпка Отстъпката се разрешава на длъжниците от лицето, което предоставя кредит. Кредиторите предлагат отстъпки на длъжниците, на които отпускат кредита.

Заключение

В конкретна бизнес сделка участват две страни - кредитор и длъжник. Кредитор е този, който заема парите, докато длъжник е този, който дължи парите на кредитора. Така че не трябва да има объркване между тези термини. За да осигури гладкото протичане на цикъла на оборотния капитал, компанията трябва да следи закъснението във времето между получаването на плащането от длъжниците и плащането на пари на кредиторите.