Търговски баланс (определение, примери, формула) | Как да изчислим?

Определение на търговския баланс

Търговският баланс (BOT) се определя като износ на страната минус нейния внос. За всеки текущ актив на икономиката BOT е един от важните компоненти, тъй като измерва нетния доход на дадена държава от глобални активи. Текущата сметка също отчита всички плащания през границите на страната. Като цяло търговският баланс е лесен начин за измерване, тъй като всички стоки и услуги трябва да преминат през митницата и по този начин се регистрират.

Формула

Формула за търговски баланс = износ на държава - внос на държава.

За примери за търговския баланс, ако САЩ са внесли 1,8 трилиона долара през 2016 г., но са изнесли 1,2 трилиона долара в други страни, тогава САЩ са имали търговско салдо от - 600 милиарда долара, или 600 милиарда долара търговски дефицит.

1,8 трилиона долара внос - 1,2 трилиона долара износ = 600 милиарда долара търговски дефицит

За всеки текущ актив на икономиката търговският баланс е един от важните компоненти, тъй като той измерва нетния доход на дадена държава от глобални активи. Текущата сметка също отчита всички плащания през границите на страната. Като цяло търговският баланс е лесен начин за измерване, тъй като всички стоки и услуги трябва да преминат през митницата и по този начин се регистрират.

  • Всъщност икономика с търговски излишък отпуска пари на държави с дефицит, докато икономика с голям търговски дефицит заема пари, за да плати за своите стоки и услуги. В някои случаи търговският баланс може да бъде свързан с политическата и икономическата стабилност на дадена държава, тъй като отразява размера на чуждестранните инвестиции в тази държава. Повечето държави разглеждат това като благоприятен търговски баланс.
  • Когато износът е по-малък от вноса, той е известен като търговски дефицит. Страните обикновено разглеждат това като неблагоприятен търговски баланс. Има обаче случаи, когато излишъкът или благоприятният търговски баланс не е в най-добрия интерес на страната. За примери за търговски баланс, като цяло развиващият се пазар трябва да внася, за да инвестира в своята инфраструктура

Някои от общите дебитни позиции включват чуждестранна помощ, внос и вътрешни разходи в чужбина и вътрешни инвестиции в чужбина, докато кредитните позиции включват чуждестранни разходи в местната икономика, износ и чуждестранни инвестиции във вътрешната икономика.

Примери

САЩ имаха търговски дефицит от 1976 г., докато Китай има търговски излишък от 1995 г. насам.

източник: tradingeconomics.com

Търговският излишък или дефицит не винаги е окончателен показател за здравето на икономиката и трябва да се разглежда заедно с бизнес цикъла и други икономически показатели. За примери на търговския баланс по време на икономически растеж, страните предпочитат да внасят повече, за да насърчат ценовата конкуренция, което ограничава инфлацията, докато в рецесия страните предпочитат да изнасят повече, за да създадат работни места и търсене в икономиката.

Кога търговският баланс е положителен?

Повечето страни работят за създаване на политики, които насърчават търговския излишък в дългосрочен план. Те разглеждат излишъка като благоприятно търговско салдо, тъй като се счита за реализиране на печалба за дадена държава. Нациите предпочитат да продават повече продукти в сравнение с покупките на продукти, които от своя страна получават повече капитал за своите жители, което се превръща в по-висок жизнен стандарт. Това също е от полза за техните компании, тъй като те получават конкурентно предимство в опит, като произвеждат целия износ. Това води до повече заетост, тъй като компаниите наемат повече работници и генерират повече доходи.

Но при определени условия търговският дефицит е по-благоприятният търговски баланс и това зависи от етапа на бизнес цикъла, в който се намира страната в момента.

  • Нека вземем друг пример за търговски баланс - Хонконг като цяло винаги има търговски дефицит. Но той се възприема като положителен, тъй като много от неговия внос са суровини, които се превръщат в готови стоки и накрая изнасят. Това му дава конкурентно предимство в производството и финансите и създава по-висок стандарт на живот на хората.
  • Друг пример за търговски баланс е Канада, чийто лек търговски дефицит е резултат от нейния икономически растеж и нейните жители се радват на по-добър начин на живот, който се предоставя само от разнообразен внос.

Кога търговският баланс е отрицателен?

В повечето ситуации търговският дефицит представлява неблагоприятен търговски баланс за дадена държава. Като правило, географиите с търговски дефицит изнасят само суровини и внасят много потребителски продукти. Вътрешният бизнес на такива страни не придобива опит във времето, който е необходим за създаване на продукти с добавена стойност в дългосрочен план, тъй като те са предимно в износителя на суровини и по този начин икономиките на такива страни стават зависими от световните цени на суровините.

Има някои страни, които толкова се противопоставят на търговския дефицит, че приемат меркантилизъм, за да го контролират и това се счита за екстремна форма на икономически национализъм, която работи за премахване на търговския дефицит във всяка ситуация.

Той се застъпва за протекционистични мерки като квоти за внос и тарифи. Въпреки че тези мерки могат да доведат до намаляване на дефицита в краткосрочен план, те повишават потребителските цени. Заедно с това подобни мерки предизвикват реакционен протекционизъм от страна на други търговски партньори.